Ажлын зар Нөөцийн мэдээлэл  
Зарын гарчиг  
1 ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
2 ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
3 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
4 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
5 ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
6 ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
7 АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
8 АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
9 УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
10 УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл